POMOCE NAUKOWE
Zamówić
Для корректного отображения этого элемента вам необходимо установить FlashPlayer и включить в браузере Java Script.
Wideo

Polityka prywatności

Polityka prywatności

(ostatnia zmiana 24 maja 2018 r.)

Jeżeli korzystasz z naszych serwisów i usług i pozostawiasz swoje dane osobowe niniejsza informacji wyjaśni w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe. Dbamy o to aby Twoje dane był bezpieczne i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie.

 

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO). RODO wprowadza zmiany w zasadach przetwarzania danych osobowych.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. W przypadku korzystania z naszych stron takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. W przypadku korzystania ze Strefy słuchacza również numer PESEL. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych zapisywanych w urządzeniu za pomocą którego korzystasz z Internetu.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z naszej strony internetowej lub naszych usług Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności konkretnego serwisu oraz w celu świadczenia oferowanych przez nas usług. Właścicielem strony internetowej  www.NorbekovSystem.com i Administratorem pozostawianym na niej danych osobowych jest Europoeski Instytut metody Norbekova.

W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, Spółki z Grupy DK mają właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Europoeski Instytut metody Norbekova nie zbierają w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji.  Ponadto przetwarzanie danych wrażliwych może mieć również miejsce, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f RODO). Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

 UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Europoeski Instytut metody Norbekova nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.
Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej Europoeski Instytut metody Norbekova podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże Europoeski Instytut metody Norbekova może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany przez Europoeski Instytut metody Norbekova, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, przesyłając stosowną informację do Europoeski Instytut metody Norbekova.

 PAŃSTWA UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli użytkownik dostarcza nam swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu może je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Użytkownik może również przesłać na adres pl@NorbekovSystem.com prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym Europoeski Instytut metody Norbekova podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.
Użytkownik powinien pamiętać, o prawach, jakie mu przysługują w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić od Ciebie przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie ,lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Europoeski Instytut metody Norbekova stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe.  Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki Europoeskiego Instytutu metody Norbekova w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym

 • są one niezbędne do realizacji usługi zamówionej przez użytkownika,
 • są one niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, regulacji bądź innych wymagań obowiązujących w Europoeski Instytut metody Norbekova, lub
 • do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji
 • do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń Europoeski Instytut metody Norbekova i użytkownika.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe użytkownika zostały zebrane.

 ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Europoeski Instytut metody Norbekova może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki ochrony danych osobowych. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników.

Europoeski Instytut metody Norbekova dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników. Jeśli mają Państwo pytania lub komentarze dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem pl@NorbekovSystem.com .

 CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.


JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

CZY PLIKI „COOKIES” ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”


Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Poniżej przedstawiamy sposoby na zmianę ustawień lub wyłączenie plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

 • FIREFOX

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych "ciasteczek" poszczególnych witryn.

 • INTERNET EXPLORER

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz dostosować poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" możesz zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

 • CHROME

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia", a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

 • OPERA

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia", a następnie "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

 • SAFARI

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej opcje dotyczące plików cookies. W celu zapoznania się z opcjami obsługi plików cookies w telefonie lub tablecie prosimy sprawdzić instrukcję danego urządzenia.

Usunięcie, ograniczenie lub wyłączenie obsługi plików cookies może doprowadzić do utraty niektórych funkcji naszego Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie po to by:

 1. tworzyć statystyki, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej użytkownikowi informacji;
 2. zmienić wygląd lub wersję serwisu oraz jego dostosowanie do systemu operacyjnego czy też przeglądarki;
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi użytkownik, wyglądu serwisu lub jego elementów;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 6. pliki cookies „stałe” (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji) - wygasają po roku) oraz pliki cookies „sesyjne” (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki - zakończeniu sesji, są stosowane do zapisywania informacji z sesji);
 7. „analityczne” pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

Korzystając z Serwisu możesz za pośrednictwem przeglądarki zainstalowanej na Twoim urządzeniu końcowym otrzymywać pliki cookies podmiotów, pochodzące od podmiotów trzecich takich jak: Google (pliki Google Analitics) oraz Facebook. Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

CEL PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest na podstawie zapisów RODO lub innych aktów prawnych. Serwis Europoeskiego Instytutu metody Norbekova opiera się na następujących:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.

Zapisując się na kurs i zawierając z nami umowę o świadczenie usług podpisujesz umowę. Jej realizacja bez danych za pomocą których możemy Cię zidentyfikować jest niemożliwa. Dlatego prawo dopuszcza gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych bez dodatkowej zgody. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci korzystania z usług.

 1. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Twoje dane przetwarzamy także wtedy, gdy wymaga tego od nas przepis prawa.

 1. Twoja dobrowolna zgoda.

Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy dostarczane są usługi marketingowe, także przez podmioty świadczące usługi na naszą rzecz lub gdy, to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Taka zgoda obejmuje również działania które podejmujemy z własnej inicjatywy, informując Cię o zbliżających się zajęciach, zmianach czy miejscu ich prowadzenia. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Wówczas jednak nie będziemy mogli podjąć tych działań i nie otrzymasz informacji dodatkowych, o których mowa powyżej. Twoje dane mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający, działający na podstawie umowy z nami jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu tam określonym, zgodnie z opisem powyżej.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego interesu.

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Europoeski Instytut metody Norbekova z siedzibą w Lutsk przy ul. Prospekt Woli, 10. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez wyznaczonego inspektora ochrony danych pod adresem pl@NorbekovSystem.com  .

UPRAWNIENIA

Udzieloną zgodę można wycofać. Nie dotyczy to przypadków przetwarzania, gdzie zgoda nie była wymagana. Możesz także zażądać dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (poza przypadkami przetwarzania nie wymagającego zgody) lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Uprawnienia te realizuje każdy z oddziałów Europoeskiego Instytutu metody Norbekova. Żądanie można również wnieść drogą elektroniczną.

KONTAKT:

886 759 910

pl@NorbekovSystem.com